หน้าแรก

 packaging illus

     การออกแบบแพคเก็จสินค้าด้วย Illustrator


    เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเดียวกันในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม สนับสนุนการใช้ต้นทุนของชุมชนและหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงที่บูรณาการกับวิถีชีวิตให้กับบุคคลและชุมชน แก้ปัญหาการว่างงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน จึงได้จัดทำหลักสูตรในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมการใช้ เทคโนโลยีให้ผู้อบรมนำมาใช้ในการพัฒนากิจการอาชีพและศักยภาพตนเอง เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการตลาด เทคโนโลยีการผลิต ที่สำคัญคือนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพและพัฒนาสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การประกอบอาชีพ อีกทั้งการพัฒนาในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและภูมิภาคต่อไป


     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
     - ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์
     - หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท
     - การจำแนกและชนิดของบรรจุภัณฑ์ตามการใช้งาน
     - วัสดุประเภทกระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว
     - การเลือกวัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์
     - แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์
     - การออกแบบรูปทรงบรรจุภัณฑ์
     - การออกแบบฉลาก ตัวอักษร ภาพประกอบ สีและลวดลาย


     Adobe Illustrator CS6


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 มิถุนายน 2561  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.00 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี

 

     ศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการฝึกอบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจงานศิลปะและการออกแบบ
     - เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์/สินค้า
     - เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและธุรกิจต่างๆ ได้


     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          มือถือ : 089-7110139
          โทรศัพท์ : 043-224100 ต่อ 101
          โทรสาร : 043-224330
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น