ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
ได้เปลี่ยนที่อยู่ เว็บไซต์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

จากเดิมเป็น

http://www.kkmuni.city/web_cctv/

ขออภัยในความไม่สะดวก

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครขอนแก่น