โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด

CCTV กล้องวงจรปิด 1,000 จุด ภาคประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สถิติการเยี่ยมชม

016055
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
10
27
448
16055

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิด CCTV  ๑,๐๐๐  จุดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิด CCTV เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินและเสริมความน่าอยู่ให้แก่จังหวัดขอนแก่น  ของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นทำขึ้นโดยการศึกษาเน้นในเรื่องของความคิดเห็น ความต้องการเกี่ยวกับกล้อง CCTV แนวทางการบริหารจัดการกล้องและข้อมูลของ CCTV  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรจะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV ๑,๐๐๐ จุด ภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผล จากการศึกษามาดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่นและเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ก่อนที่จะส่งต่อให้สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นบริหารจัดการต่อในส่วนของการเข้าไปติดตั้ง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีของหน่วยงานรัฐที่จะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการเพื่อการดำเนินงานติดตั้งกล้องวงจรปิดภาคประชาชนขึ้น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานหลายฝ่ายด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์

 

๑.  เพื่อบริหารจัดการตามแนวทางของผลการศึกษาการใช้กล้อง CCTV เพื่อรักษาและปกป้องสาธารณะสมบัติของเทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒.  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้อง CCTV เป็นเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและคุณประโยชน์สูงสุด

๓.  เพื่อสร้างเมืองขอนแก่นให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.  เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่พลเมืองและสร้างเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

๕.  เพื่อลดการก่ออาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

๖.   เพื่อสานข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV ในการติดตามแก้ไขเหตุร้าย

๗.  เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมืองและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจติดตั้งกล้อง CCTV

๘.  เพื่อสร้างกระบวนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น

 

การแสดงกระบวนดำเนินงานบริหารจัดการ โครงการติดตั้งกล้อง  CCTV ๑,๐๐๐ จุด

 

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

คณะกรรมการลงพื้นที่ ตรวจสอบ  คัดเลือก พิจารณาอนุมัติความเหมาะสมในการติดตั้งกล้อง CCTV

ตามใบสมัครที่แจ้งความจำนง

เชิญผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติรับฟังการชี้แจงเงื่อนไขและกติกาก่อนดำเนินการติดตั้ง

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบมุมกล้องเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

อนุมัติอุดหนุนให้กับรายที่ผ่านการตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไข

โดยจะเงินอุดหนุนให้ ๕,๐๐๐ บาทต่อ ๑ ตัว ที่หันออกสู่พื้นสาธารณะ

(เทศบาลนครขอนแก่นจะอุดหนุนผ่านสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  เกิดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการในการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรักษาและปกป้องสาธารณะสมบัติของเทศบาลนครขอนแก่น

๒. ได้สนองตอบต่อความต้องการในการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

๓. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกล้อง CCTV เป็นเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและคุณประโยชน์สูงสุด

๔. ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นมีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและมีความอุ่นใจในการดำรงชีวิตมากขึ้น

๕. จังหวัดขอนแก่นไม่มีเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV ในการติดตามแก้ไขเหตุร้ายได้

๖.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมืองโดยการร่วมมือติดตั้งกล้อง CCTV

 

แผนการดำเนินงาน  (ระยะที่ ๑)

กิจกรรม

เดือน

สิงหาคม ๕๔

กันยายน ๕๔

๑.เขียนโครงการขออนุมัติโครงการ  /แต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการโครงการ/ดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการและ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ระยะที่๑)

 

 

๒.คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ  คัดเลือกและติดตั้งลงพื้นที่ดำเนินการตามจุดต่างๆที่ประชาชนได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 

 

๓.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัติ

 

 

๔.ดำเนินการส่งต่อข้อมูลให้สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นดำเนินการต่อในส่วนของกระบวนการติดตั้งและเงื่อนไขที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติ

 

 

๕.ติดตามและประเมินผล

 

 

๖.สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผล

 

 

 

คณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  มีรายละเอียดดังนี้


๑.  คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย

๑.๑  นายเรืองชัย         ตราชู                                      ประธานสภาเทศบาล

๑.๒ นายพีระพล          พัฒนพีระเดช                           นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

๑.๓ พล.ต.ต.ศักดา       เตชะเกรียงไกร                        รอง ผบ.ช.ภาค 4

๑.๔ นิคม                     อินเฉิดฉาย                             ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

๑.๕ พ.ต.อ. คณิต         ดวงหัสดี                                 ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น

๑.๖ นายธีระศักดิ์         ฑีฆายุพันธุ์                              ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

๑.๗ นายสุรพล            ทวีแสงสกุลไทย                       ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความเห็น และ/หรือ ช่วยพิจารณา แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย

๒.๑  นายธีระศักดิ์        ฑีฆายุพันธุ์              รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น                  ประธานกรรมการ

๒.๒ นายสุภัฐวิทย์        ธารชัย                    ปลัดเทศบาล                                                กรรมการ

๒.๓  นายสวัสดิ์           วันทมาตย์                รองปลัดเทศบาล                                          กรรมการ

๒.๔  นายยินชัย           อานันทนสกุล           ผอ.สำนักการช่าง                                        กรรมการ

๒.๕  พ.ต.ท.คมกฤษ     สุขไทย                    รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองขอนแก่น                    กรรมการ

๒.๖  พ.ต.ท.ชินวัฒน์    ศรีสวัสดิ์                   สารวัตรปราบปราม สภ.เมืองขอนแก่น           กรรมการ

๒.๗ นางรุ่ง                 วิศิษฐารักษ์              ผอ.สำนักการคลัง                                        กรรมการ

๒.๘ น.ส.ศิริกัลยา        โพธิจันทร์                ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ                           กรรมการ

๒.๙  นางสุรางค์          พาน้อย                   ผอ.กองสวัสดิการสังคม                                 กรรมการ

๒.๑๐ นางวรพรรณ      ธุลีจันทร์                  ผอ.กองวิชาการฯ                                        กรรมการ

๒.๙   นายอดิศักดิ์        สมจิตต์                   หน.สำนักปลัดเทศบาล                                 กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๐ นายธวัชชัย        วนาพิทักษ์กุล          หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง                         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

๒.๑๑ น.ส.นุชนภา        จันทวรี                  หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

๒.๑๒น.ส.ศุภลักษณ์      พระชัย                  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและให้คำปรึกษากับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตลอดจนการเตรียมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  ประกอบด้วย

๓.๑  นายสวัสดิ์            วันทมาตย์              รองปลัดเทศบาล                                          ประธานกรรมการ

๓.๒ พ.ต.ท.ชินวัฒน์     ศรีสวัสดิ์                 สารวัตรปราบปราม สภ.เมืองขอนแก่น            กรรมการ

๓.๓ นางนฤมล            สีสิริกุล                    รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ

๓.๔ นางดวงฤดี           ประจักษ์เมือง          บุคลากร                                                     กรรมการ

๓.๕ น.ส.ศุภลักษณ์      พระชัย                   จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                    กรรมการ

๓.๖ นายอดิศักดิ์          สมจิตต์                   หน.สำนักปลัดเทศบาล                                 กรรมการและเลขาฯ

๓.๗ น.ส.นุชนภา         จันทวรี                  หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ                     กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่ ประสานการปฏิบัติระหว่างคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และประสานงานงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ กำหนดการประชุมและจัดการประชุม เพื่อบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนการปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  

๔. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

๔.๑  นายอดิศักดิ์         สมจิตต์                  หน.สำนักปลัดเทศบาล                                 ประธานกรรมการ

๔.๒ นางนฤมล            สีสิริกุล                   รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น          รองประธานกรรมการ

๔.๓ ร.ต.อ.ทินกร         ชนะบำรุง               จนท.ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น                     รองประธานกรรมการ

๔.๔ ร.ต.อ สันติราษฏร์   บุดดี                    จนท.ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น                     กรรมการ

๔.๕  ร.ต.อ.สุทัศน์        มีลุน                      จนท.ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น                    กรรมการ

๔.๖ ร.ต.อ.สลาวุฒิ       จันทศิลา                จนท.ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น                    กรรมการ

๔.๗ ร.ต.ท.วงศกร       วันชัย                    จนท.ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น                    กรรมการ

๔.๘  น.ส.จรินทร์ญา    สุทาวัน                  หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์                               กรรมการ

๔.๙   นางดวงฤดี        ประจักษ์เมือง          บุคลากร                                                   กรรมการ

๔.๑๐ นายพิสุทธิ์         สารบรรณ              บุคลากร                                                    กรรมการ

๔.๑๑  น.ส.เบ็ญจวรรณ์   ศิริปรุ                 นวช.ประชาสัมพันธ์                                    กรรมการ

๔.๑๒ น.ส.ฐรรศพร     ข้อยุ่น                    จนท.ประสานงานหอการค้าฯ                       กรรมการ

๔.๑๓ น.ส.ดาวเรือง     สิงห์ทอง                จนท.ฝ่ายสมาชิกภาพหอการค้าฯ                  กรรมการ

๔.๑๔ นายศุภชัย         บุพศรี                   ผช.นักพัฒนาชุมชน                                    กรรมการ

๔.๑๕ น.ส.นุชนภา       จันทวรี                 หน.ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ                    กรรมการและเลขานุการ

๔.๑๖ น.ส.ศุภลักษณ์    พระชัย                 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

๔.๑๗ น.ส.บุษราพร     ราชแผน               ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

 มีหน้าที่ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนการจัดทำข้อมูลส่งต่อชุดคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกและติดตั้ง (ฝ่ายปฏิบัติการ) ดำเนินการ

 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ ตรวจสอบ  คัดเลือก และติดตั้ง ประกอบด้วย

๕.๑  พ.ต.ท.ชินวัฒน์    ศรีสวัสดิ์               สารวัตรปราบปราม สภอ.เมืองขอนแก่น        ประธานกรรมการ

๕.๒ นายปิยวัฒน์         เจนเวชประเสริฐ    รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น         รองประธานกรรมการ

๕.๓ อ.อังกูร                พินพิสิทธิ์              ผู้เชี่ยวชาญ                                              กรรมการ

๕.๔ ร.ต.อ สันติราษฏร์   บุษดี                   จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๕ ร.ต.อ.ทินกร         ชนะบำรุง              จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๖  ร.ต.อ.สุทัศน์        มีลุน                     จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๗ ร.ต.อ.สลาวุฒิ      จันทศิลา               จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๘ ร.ต.ท.วงศกร       วันชัย                   จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๙ ด.ต.ขจรศักดิ์       หาญสุรีย์              จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๑๐ ด.ต.เพิ่มศักดิ์      ศรีตาล                 จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๑๑ ด.ต.เชิดเกียรติ   แซงบุญเรือง         จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๑๒ ด.ต.บุญเทิด       สอนใจ                 จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๑๓ ด.ต.สมโภชน์     สิงหโยธา              จนท.ตำรวจ สภอ.เมืองขอนแก่น                 กรรมการ

๕.๑๔ นายกาญจน์       วันนุประธรรม       หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                    กรรมการ

๕.๑๕ นายเศรษฐนัย    ช่วงชิต                 จพง.พัฒนาชุมชน                                     กรรมการ

๕.๑๖ นายเกริกไกร     หมายบุญ              ผช.จนท.ระบบคอมพิวเตอร์                        กรรมการ

๕.๑๗ นายวรรณศิริ     สมปัญญา             ผช.จนท.ธุรการ                                        กรรมการ

๕.๑๘ นายอนุวัตร        ติยวัฒนาโรจน์      กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น            กรรมการ

๕.๑๙  นายอาทร         กันตวธีระ             กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น            กรรมการ

๕.๒๐ นายธีระนันท์      กิ่งแก้วเจริญชัย     คณะอนุกรรมการหอการค้าฯ                     กรรมการ

๕.๒๑ นายกฤษดากร    อภิชนตระกูล        คณะอนุกรรมการหอการค้าฯ                     กรรมการ

๕.๒๒  นายพิสุทธิ์         สารบรรณ            บุคลากร                                                 กรรมการและเลขาฯ

มีหน้าที่ จัดกระบวนการให้คำแนะนำข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมโครงการ ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลความต้องการ  และดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจุดที่เหมาะสมในการเข้าไปติดตั้งจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

๖.  คณะทำงานฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

๖.๑ นางรุ่ง                  วิศิษฐารักษ์           ผอ.สำนักงานการคลัง                              ประธานกรรมการ

๖.๒ น.ส.ลำไย             พานเมือง              ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง                            รองประธานกรรมการ

๖.๓ นางกฤษณา          แสนสอาด             ผอ.ส่วนพัฒนารายได้                              รองประธานกรรมการ

๖.๔ นางเบญญาภา       พัชรพิบูลชัย         หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี                    กรรมการ

๖.๕ น.ส.นุชนภา          จันทวรี                 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฯ           กรรมการ

๖.๖  น.ส.ศุภลักษณ์      พระชัย                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน          กรรมการ

๖.๗ นางวิมลรัตน์         นามตะ                 เจ้าพนักงานธุรการ                                  กรรมการ

๖.๘ นางนงนุช             ศรีวรกุล               หน.งานธุรการ                                        กรรมการและเลขานุการ

๖.๙ นางวิสุดา             ค่าเจริญ               เจ้าพนักงานธุรการ                                  กรรมการและผู้ช่วยฯ

มีหน้าที่ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ

๗.๑   นางวรพรรณ      ธุลีจันทร์              ผอ.กองวิชาการและแผนงาน                    ประธานกรรมการ

๗.๒  น.ส.ละมุล           แก้วคำกอง           จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                กรรมการ

๗.๓  น.ส.สุวนันท์        สีดาเหลา             จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                กรรมการ

๗.๔  น.ส.ศศิธร           จันตรา                จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                กรรมการ

๗.๕  นางเมธินี            สุดเสนาะ             หน.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล               กรรมการและเลขาฯ

๗.๖   นายคมกฤต       อมฤตวรรณ         จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                กรรมการและผู้ช่วยฯ

มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้  พร้อมทั้งประเมินปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืือง จังหวัดขอนแก่น 40000