สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

  

 

จัดทำโดย : นางสาวชัชนก สมจิตต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์