สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี

           ฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล โครงการ งานสำนักนายกเทศมนตรีและอำนวยการดำเนินงานของสำนักงานนายกเทศมนตรี งานรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          1. งานสำนักงานนายกเทศมนตรี  มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือภายนอก งานสำนักนายกเทศมนตรี

(2) จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือภายใน งานสำนักนายกเทศมนตรี

(3) จัดเก็บเอกสารและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ กฎและข้อบังคับในการปฎิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

(4) เสนอหนังสือจากภายนอก – ภายในหน่วยงานต่อคณะผู้บริหาร งานสำนักนายกเทศมนตรี

(5) จัดพิมพ์หนังสือราชการ คำสั่ง และรายงานต่างๆ ของงานสำนักนายกเทศมนตรี

(6) จัดทำการลาของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

(7) จัดทำหนังสือเชิญประชุมในการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือการประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในงานสำนักนายกเทศมนตรี

(8) รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ การจัดทำวาระงาน การจัดทำแผนการเดินทางไปต่างจังหวัดของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

(9) จัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการและออกเขตจังหวัดให้นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล

(10) งานจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

(11) การติดต่อ หารือ และประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน

(12) ร่าง โต้ตอบหนังสือประเภทต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในงานสำนักนายกเทศมนตรี

(13) จัดทำการนัดหมายและการทำปฎิทินการนัดหมายให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร และเตรียมผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมสิ่งต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการนัดหมาย

(14) ดูแลความเรียบร้อยบนโต๊ะทำงานของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

(15) งานจัดเตรียมเอกสารการประชุมของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

(16) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานให้บริการแก่ผู้ประชุมในเรื่องสถานที่ประชุม และบริการให้การต้อนรับ น้ำชา กาแฟ แก่ผู้ประชุมและผู้มารับบริการติดต่องาน งานสำนักนายกเทศมนตรี

(17) จัดทำทะเบียนนัดหมายของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

(18) จัดทำทะเบียนการประชุมของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี แยกเป็นประเภท หมวดหมู่

(19) จัดทำทะเบียนบันทึกผู้มาติดต่อ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

(20) รับผิดชอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบเอกสาร รายงานต่างๆ ที่เสนอนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ลงนามให้ความเห็นชอบ

(21) จัดทำทะเบียนหนังสือ ควบคุมเอกสาร บันทึก รายงานต่างๆ ที่นำเสนอนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

(22) ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมการประชุม นัดหมายการเชิญประชุมและการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม งานสำนักนายกเทศมนตรี

(23) รวบรวมคำสั่งและประกาศ การแต่งตั้ง และพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(24) ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานรับเรื่องร้องเรียน  มีหน้าที่ดังนี้

(1) รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล

(2) จัดทำทะเบียนหนังสือรับ – ส่งเรื่องร้องเรียน และทะเบียนหนังสือรับ – ส่งเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทและหมวดหมู่ เรื่องร้องเรียน

(3) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนัก/กอง/ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้อง นำไปดำเนินการแก้ไข

(4) จัดทำบันทึกติดตามงาน และรายงานผลการแก้ไขปัญหาตามคำร้อง โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ที่นำเรื่องคำร้องไปแก้ไข

(5) รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาตามคำร้องต่อประชาชน,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้บริหารงานเทศบาลหรือผู้ยื่นคำร้องเรียนทราบผลการแก้ไขปัญหาคำร้องให้ทราบทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์

(6) ควบคุมดูแลติดตามให้คำปรึกษา และตรวจสอบผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาตามคำร้องเรียนและจัดทำรายงานข้อมูลสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์

(7) ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน ควบคุมให้คำปรึกษา ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน ตามคำร้องเรียนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(8) ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย