สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา

           ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลการประชุมของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่นและส่งเสริมกิจการของสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          1. งานการประชุม  มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น

(2) จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น

(3) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น

(4) จัดทำรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น

(5) จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ งานการประชุมและกิจการสภา

(6) การจองห้องประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น

(7) ถอดเทปการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น และการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานฯ

(8) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน  32 เทศบาล 64 คน

(9) จัดทำรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น

(10) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และเลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด จำนวน 19 เทศบาล 38 คน   

(11) จัดทำรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(12) ถอดเทปการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(13) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  19 จังหวัด จำนวน 354 เทศบาล 708 คน

(14) จัดทำรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(15) ถอดเทปการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(16) ติดต่อ หารือและประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(17) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานส่งเสริมกิจการสภา  มีหน้าที่ดังนี้

(1) จัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร

(2) จัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร

(3) จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร

(4) การลาของสมาชิกสภาเทศบาล

(5) จัดทำพิมพ์หนังสือราชการ คำสั่ง และประกาศการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

(6) การศึกษาฝึกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล

(7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย               

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย