สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานธุรการและงานสารบรรณ

          1. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  

(1) งานการเงินและบัญชี

(2) งานพัสดุ

(3) งานรัฐพิธี

(4) งานต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน

(5) งานรับ - ส่งไปรษณีย์

(6) งานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสำนักงาน

(7) งานเสนอหนังสือ

(8) งานยานพาหนะ

(9) งานประสานงาน

(10) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานการกุศล งานปฏิคม 

          2. งานสารบรรณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอก

(2) ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการภายนอก

(3) ควบคุมและออกเลขที่คำสั่ง

(4) ควบคุมและออกเลขที่ประกาศ

(5) ติดตามงานและประสานงานภายนอกและภายในสำนักงาน

(6) จัดทำรายงานสรุปหนังสือรับ - ส่งประจำปี

          3. งานเลขานุการผู้บริหาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สำคัญ

(2) งานจัดการเกี่ยวกับการประชุม

(3) งานเก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ

(4) งานเสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังฝ่ายต่างๆ

(5) งานดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าออก

(6) งานจัดการเกี่ยวกับการนัดหมาย

(7) งานประสานงานระหว่างผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ