สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

Title Published Date
หลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ 14 January 2019
หลักสูตร ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 14 January 2019
โครงการกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ 14 January 2019
หลักสูตร ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนฯ 14 January 2019
หลักสูตร การบริหารงบประมาณ บริบท : การงบประมาณ การรับเงินฯ 14 January 2019
หลักสูตร การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้บทบาทหน้าที่ของจนท.ฯ 14 January 2019
หลักสูตร ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ 14 January 2019
หลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างพรบ.ฉบับใหม่ฯ 14 January 2019
หลักสูตร ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 14 January 2019
หลักสูตร แนวทางการปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ 14 January 2019
หลักสูตร เทคนิคการร่างหนังสือราชการแต่ละประเภท การร่างบันทึกเสนอฯ 14 January 2019
โครงการพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการสันทนาการฯ 14 January 2019
หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 14 January 2019
หลักสูตร ปฏิรูปประเทศด้วยทุนท้องถิ่น ทรัพย์สินแผ่นดินที่มีอยู่ 14 January 2019
หลักสูตร จุดประกายความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น 14 January 2019
หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 14 January 2019
หลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 14 January 2019
หลักสูตร แนวทางและขั้นตอนวิธีการการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ 14 January 2019
หลักสูตร พัฒนาความรู้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 14 January 2019
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการบังคับภาษีฯ 14 January 2019
หลักสูตร หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 14 January 2019
หลักสูตร การกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์ฯ 14 January 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 14 January 2019
หลักสูตร การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลายฯ 14 January 2019
หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562 18 December 2018
หลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับแนวทางพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 18 December 2018
หลักสูตร ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 18 December 2018
หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ 18 December 2018
หลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 7 18 December 2018
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลฯ 18 December 2018
หลักสูตร แนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนฯ 18 December 2018
หลักสูตร การจัดทำแผนการลดพนักงานจ้างตามภารกิจฯ 18 December 2018
หลักสูตร ผู้นำพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 18 December 2018
หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ 18 December 2018
หลักสูตร กรณีศึกษาความผิดทางวินัย 18 ฐานความผิดฯ 18 December 2018
หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 18 December 2018
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 December 2018
หลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 18 December 2018
หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ 18 December 2018
โครงการฝึกอบรม 2562 ท้องถิ่น + ประเทศไทย การเมืองใหม่หลังปฏิรูป 18 December 2018
หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 30 November 2018
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการและการสื่อสารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 30 November 2018
หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) 30 November 2018
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 30 November 2018
หลักสูตร ทิศทางและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. (ใหม่)ฯ 30 November 2018
หลักสูตร การบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความยั่งยืนตามแผนพัฒนาฯ 30 November 2018
หลักสูตร เทคนิคการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 30 November 2018
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ฯ 30 November 2018
หลักสูตร กฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ 30 November 2018
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ 30 November 2018