สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

Title Published Date
หลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ฯ 29 June 2018
หลักสูตร การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯ 29 June 2018
หลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ฯ 29 June 2018
หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ฯ 29 June 2018
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในรูปแบบจัดทั้งองค์กร 29 June 2018
หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำร่างขอบเขตฯ 29 June 2018
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 29 June 2018
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรฯ 29 June 2018
หลักสูตร การเพิ่มทักษะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 29 June 2018
หลักสูตร เทคนิคขั้นเทพที่ต้องทำ ก่อนถูกร้องเรียน ในการประเมินผลฯ 29 June 2018
หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ 29 June 2018
หลักสูตร การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 19 June 2018
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 19 June 2018
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ 19 June 2018
หลักสูตร การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯ 19 June 2018
หลักสูตร วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นและการสอบสวนทางวินัย 19 June 2018
หลักสูตร การใช้ภาษาราชการผิดอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนกับงานธุรการฯ 19 June 2018
หลักสูตร หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 19 June 2018
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 19 June 2018
โครงการฝึกอบรม 5 หลักสูตร และปฏิทินการฝึกอบรมประจำปี 2561 19 June 2018
หลักสูตร กระบวนการขั้นตอนการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนฯ 19 June 2018
หลักสูตร การสร้างเสริมสรรถนะผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่นฯ 18 June 2018
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ 18 June 2018
หลักสูตร การกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) รุ่นที่ 1 18 June 2018
หลักสูตร แนวทางการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ฯ 18 June 2018
หลักสูตร เงื่อนไขสำคัญในการนำเสนอผลงานที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานฯ 18 June 2018
หลักสูตร การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฯ 18 June 2018
หลักสูตร ถอดบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ e-GP ฯ 18 June 2018
หลักสูตร แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ฯ 18 June 2018
หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ฯ 18 June 2018