สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

Title Published Date
หลักสูตร หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ 09 November 2018
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 09 November 2018
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11 09 November 2018
หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2 09 November 2018
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ 09 November 2018
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 09 November 2018
หลักสูตร รู้ทันกฎหมาย(ใหม่) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบุคลากรอปท.ฯ 09 November 2018
หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพฯ 09 November 2018
หลักสูตร ข้อมูลราคากลาง การคำนวณราคากลาง แนวทางปฏิบัติฯ 09 November 2018
หลักสูตร เรียนลัด กฎหมาย ป.ป.ช.(ใหม่) การยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ 09 November 2018
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 09 November 2018
หลักสูตร การจัดทำและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ 09 November 2018
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 09 November 2018
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ YLP ปี 2562 09 November 2018
หลักสูตร เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 09 November 2018
หลักสูตร หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง คุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และสวัสดิการต่างๆ ฯ 09 November 2018
ประชาสัมพันธ์วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ 09 November 2018
หลักสูตร การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ 22 October 2018
หลักสูตร การฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการฯ 22 October 2018
หลักสูตร ระเบียบเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขฯ 22 October 2018
หลักสูตร กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2561ฯ 22 October 2018
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิ่น ทิศทางหลักเกณฑ์ฯ 22 October 2018
หลักสูตร โครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ 22 October 2018
หลักสูตร งานธุรการยุคใหม่ของ อปท. กับการร่างหนังสือราชการฯ 22 October 2018
หลักสูตร การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ 22 October 2018
หลักสูตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายฯ 22 October 2018
หลักสูตร ตัวแบบเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ wowฯ 22 October 2018
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา การบริหารสัญญา การควบคุมงานฯ 22 October 2018
หลักสูตร แนวทางการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ 22 October 2018
หลักสูตร ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.ฯ 22 October 2018
หลักสูตร อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างกฎหมายบุคคลฯ 22 October 2018
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ม.ธรรมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 61 22 October 2018
หลักสูตร วิธีการจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานก่อสร้างฯ 22 October 2018
หลักสูตร วิธีปฏิบัติใหม่ตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ 22 October 2018
หลักสูตร ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างกฎหมายฯ 22 October 2018
หลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับฯ 22 October 2018
หลักสูตร เจาะลึกกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ 22 October 2018
หลักสูตร การจัดทำแผนและการยกเว้นที่ไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ 22 October 2018
หลักสูตร การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้เงินสะสมฯ 22 October 2018
หลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 4 22 October 2018
หลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 October 2018
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 58 22 October 2018
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 25 September 2018
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2561 25 September 2018
หลักสูตร การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของอปท.ฯ 25 September 2018
หลักสูตร สมาธิบำบัด แบบ SKT 25 September 2018
หลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียนหนังสือฯ 25 September 2018
หลักสูตร บริหารท้องถิ่นรอบด้าน พื้นฐานการปฏิรูปประเทศ 25 September 2018
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนฯ 29 August 2018
หลักสูตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการจัดซื้อจัดจ้างฯ 29 August 2018