สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

Title Published Date
หลักสูตรที่ 24 12 March 2019
หลักสูตรที่ 23 12 March 2019
หลักสูตรที่ 22 12 March 2019
หลักสูตรที่ 21 12 March 2019
หลักสูตรที่ 20 12 March 2019
หลักสูตรที่ 19 12 March 2019
หลักสูตรที่ 18 12 March 2019
หลักสูตรที่ 17 12 March 2019
หลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้กฎหมายที่ควรรู้ฯ 12 March 2019
กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ 12 March 2019
อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณฯ 12 March 2019
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมในแผนฯ 12 March 2019
หลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร 12 March 2019
เทคนิคและหลักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานและการแข่งขันฯ 12 March 2019
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการฯ 12 March 2019
ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 12 March 2019
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง 12 March 2019
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินฯ 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายฯ 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 23 หลักสูตร 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 24 หลักสูตร 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์การจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาฯ 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 12 March 2019
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 12 March 2019
หลักสูตร วิธีปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินของข้าราชการหรือพนักงานฯ 27 February 2019
หลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพฯ 27 February 2019
หลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายและการงบประมาณกับการป้องกันฯ 27 February 2019
หลักสูตร การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบแก้ไขฯ 27 February 2019
หลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.ฯ 27 February 2019
หลักสูตร ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติกับการโอนเงินจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ฯ 27 February 2019
หลักสูตร มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการฯ 27 February 2019
หลักสูตร เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 18 February 2019
หลักสูตร วิเคราะห์ เจาะลึกร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและกฎหมายจัดตั้งฯ 18 February 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม 2562 18 February 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 18 February 2019
หลักสูตร เจาะลึกกับกระบวนการ ขั้นตอน การบริหารพัสดุและวิธีการซื้อจ้างฯ 18 February 2019
หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการปฏิบัติหน้าที่ของคกก.ตรวจรับพัสดุฯ 18 February 2019
หลักสูตร ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ฯ 18 February 2019
หลักสูตร การกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์ฯ 18 February 2019
หลักสูตร วิธีปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ 18 February 2019
หลักสูตร มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ 18 February 2019
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน 2562 18 February 2019
แจ้งขยายระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการประชุมฯ งานด้านพัสดุฯ 18 February 2019
หลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 24 January 2019
หลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 24 January 2019
หลักสูตร 10 แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนง.ส่วนท้องถิ่นฯ 24 January 2019
หลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 24 January 2019
หลักสูตร การพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่ฯ 24 January 2019
หลักสูตร จุดประกายเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น 24 January 2019
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ 24 January 2019