สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

Title Published Date
หลักเกณฑ์การโอนใหม่ การประเมินผลครูใหม่ การเลื่อนเงินเดือนครูใหม่ฯ 18 July 2019
แนวทางปฏิบัติการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การเดินทางไปราชการฯ 18 July 2019
การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายฯ 18 July 2019
การศึกษาข้อบกพร่องจากการถูกตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับใช้ในลักษณะฯ 18 July 2019
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้หนังสือซักซ้อมฯ 18 July 2019
การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ 18 July 2019
งานธุรการกับการใช้ภาษาราชการ การร่างหนังสือราชการ การเขียนฯ 18 July 2019
4 มาตรฐานทั่วไปฉบับใหม่ล่าสุด การสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ 18 July 2019
ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นกับบทบาทฯ 18 July 2019
การบริหารการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานและแข่งขันกีฬา วัสดุเครื่องแต่งกายฯ 18 July 2019
วิธีปฏิบัติใหม่ของ อปท./โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบฯ 18 July 2019
แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันฯ 18 July 2019
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วิธีตั้งจ่ายงบประมาณฯ 18 July 2019
ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับฯ 18 July 2019
ผู้บริหารท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 6 18 July 2019
เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารฯ 18 July 2019
การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค วิธีการ การสื่อสารฯ 31 May 2019
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 31 May 2019
กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ 31 May 2019
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 31 May 2019
การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ 31 May 2019
ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับฯ 31 May 2019
เทคนิคการจดรายงานการประชุม การบริหารงานสารบรรณและงานธุรการฯ 31 May 2019
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ 31 May 2019
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 4 หลักสูตร 31 May 2019
หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นฯ 31 May 2019
เตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบฯ 31 May 2019
หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง คุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และสวัสดิการต่างๆฯ 31 May 2019
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) นักบริหารงานท้องถิ่นฯ 31 May 2019
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร อปท. 31 May 2019
ยุคสมัยกับงานธุรการที่ต้องเรียนรู้ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุมฯ 23 May 2019
การเตรียมการและการบริหารจัดการนำราคากลางของที่ดินที่ใช้อยู่ฯ 23 May 2019
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนฯ 23 May 2019
เทคนิคและการสื่อสารในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ 23 May 2019
การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการ การสื่อสารฯ 23 May 2019
แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 23 May 2019
กลยุทธ์การวางผังชุมชน Urban Community Strategy (UCS) 23 May 2019
สัมมนา AI & IOT Summit 2019 11 April 2019
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21 11 April 2019
การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 11 April 2019
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 11 April 2019
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง 11 April 2019
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 11 April 2019
การรวบอำนาจกับการกระจายอำนาจมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร 11 April 2019
ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 03 April 2019
หลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการฯ 03 April 2019
เจาะลึกกับกระบวนการ ขั้นตอนการบริหารพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ 03 April 2019
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ 03 April 2019
หลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 03 April 2019
ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ 03 April 2019