สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

Title Hits
หลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระบบแท่งฯ 13
หลักสูตร มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง.ฯ 8
หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์ฯ 10
หลักสูตร วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย 2562 ฯ 6
หลักสูตร สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 9
หลักสูตร เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่าย 2562 ฯ 6
หลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์ฯ 7
หลักสูตร การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0 4
หลักสูตร เทคนิคการร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมฯ 5
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 4
หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารฯ 25
หลักสูตร "การบริหารงานบุคคลมืออาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ" 24
หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 62 และแนวทางการจัดทำฯ" 27
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 16
หลักสูตร "ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติ 62 ฯ" 29
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 16
หลักสูตร "เลือกตั้งอย่างไร กฎหมายใหม่ของท้องถิ่น" และ "บริหารท้องถิ่นฯ" 32
หลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 6 47