สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

Title Published Date
ยุคสมัยกับงานธุรการที่ต้องเรียนรู้ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุมฯ 23 May 2019
การเตรียมการและการบริหารจัดการนำราคากลางของที่ดินที่ใช้อยู่ฯ 23 May 2019
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนฯ 23 May 2019
เทคนิคและการสื่อสารในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ 23 May 2019
การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการ การสื่อสารฯ 23 May 2019
แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4 23 May 2019
กลยุทธ์การวางผังชุมชน Urban Community Strategy (UCS) 23 May 2019
สัมมนา AI & IOT Summit 2019 11 April 2019
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21 11 April 2019
การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 11 April 2019
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 11 April 2019
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง 11 April 2019
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 11 April 2019
การรวบอำนาจกับการกระจายอำนาจมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร 11 April 2019
ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 03 April 2019
หลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการฯ 03 April 2019
เจาะลึกกับกระบวนการ ขั้นตอนการบริหารพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ 03 April 2019
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ 03 April 2019
หลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 03 April 2019
ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ 03 April 2019
หลักสูตรกระบวนการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 03 April 2019
หลักเกณฑ์ใหม่ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ 03 April 2019
เทคนิคในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ฯ 03 April 2019
หลักสูตรการวิเคราะห์องค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศสถิติฯ 03 April 2019
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมฯ 03 April 2019
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารจัดการและการสื่อสารฯ 12 March 2019
หลักสูตรเจาะลึกกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและกฎหมายจัดตั้ง(ใหม่)ฯ 12 March 2019
หลักสูตรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนฯ 12 March 2019
หลักสูตรแนวทางการฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาฯ 12 March 2019
หลักสูตรหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ 12 March 2019
หลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หลักเกณฑ์การขอกู้เงินใหม่ฯ 12 March 2019
หลักสูตรการประเมินผลและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนฯ 12 March 2019
หลักสูตรงานธุรการยุคใหม่กับความสำคัญในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรฯ 12 March 2019
หลักสูตรการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้กฎหมายที่ควรรู้ฯ 12 March 2019
กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นฯ 12 March 2019
อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณฯ 12 March 2019
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรมในแผนฯ 12 March 2019
หลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 3 หลักสูตร 12 March 2019
เทคนิคและหลักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การจัดงานและการแข่งขันฯ 12 March 2019
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการฯ 12 March 2019
ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ 12 March 2019
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง 12 March 2019
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินฯ 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายฯ 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 23 หลักสูตร 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 24 หลักสูตร 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์การจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาฯ 12 March 2019
จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร 12 March 2019
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 12 March 2019
หลักสูตร วิธีปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินของข้าราชการหรือพนักงานฯ 27 February 2019