สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

Title Published Date
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนฯ 29 August 2018
หลักสูตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการจัดซื้อจัดจ้างฯ 29 August 2018
หลักสูตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากระบบ E-plan 29 August 2018
โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561,2562 ฯ 29 August 2018
หลักสูตร การบริหารงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นและแนวทางการเบิกจ่ายฯ 29 August 2018
หลักสูตร การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายฯ 29 August 2018
หลักสูตร การใช้จ่ายเงินกับการจ้างเหมาบริการ การจัดงานและการแข่งขันฯ 29 August 2018
หลักสูตร การปิดบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ฯ 29 August 2018
หลักสูตร แผนการป้องกันและพัฒนาศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัย 29 August 2018
หลักสูตร หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการบังคับใช้กฎหมายฯ 29 August 2018
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองฯ 29 August 2018
หลักสูตร การสั่งใช้บุคลากรภายนอกปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการฯ 29 August 2018
หลักสูตร การจัดทำ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ 29 August 2018
หลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ฯ 29 June 2018
หลักสูตร การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯ 29 June 2018
หลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ฯ 29 June 2018
หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ฯ 29 June 2018
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในรูปแบบจัดทั้งองค์กร 29 June 2018
หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำร่างขอบเขตฯ 29 June 2018
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 29 June 2018
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรฯ 29 June 2018
หลักสูตร การเพิ่มทักษะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 29 June 2018
หลักสูตร เทคนิคขั้นเทพที่ต้องทำ ก่อนถูกร้องเรียน ในการประเมินผลฯ 29 June 2018
หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ 29 June 2018
หลักสูตร การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 19 June 2018
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 19 June 2018
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ 19 June 2018
หลักสูตร การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯ 19 June 2018
หลักสูตร วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นและการสอบสวนทางวินัย 19 June 2018
หลักสูตร การใช้ภาษาราชการผิดอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนกับงานธุรการฯ 19 June 2018