สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

หลักสูตร สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และทางออก/แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา