สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย 2562 ฯ

หลักสูตร วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
เทคนิคการกลั่นกรองงบประมาณ ข้อพึงระวังในการพิจารณาร่างของสภา อำนาจสภาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ หลักการใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง