สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์ฯ

หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ใหม่) กรอบอัตราค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
(ปรับปรุงใหม่ 2561) การจำแนกประเภทรายจ่าย วิธีตั้งจ่ายงบประมาณแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)