สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง.ฯ

หลักสูตร มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 (กฎหมายใหม่) เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของ อปท. หลักความรับผิดตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง หลักความรับผิดทางละเมิดและการคิดสัดส่วน พร้อมกรณีศึกษา
เพื่อป้องกันความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น