สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระบบแท่งฯ

หลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระบบแท่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แนวทางการเปลี่ยนสายงาน การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งทิศทางความก้าวหน้า ตามร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรม (ใหม่ 2 เมษายน 2561) การเบิกค่าเช่าบ้าน และหลักเกณฑ์การจัดที่พักของ อปท. (ใหม่ 6 กุมภาพันธ์ 2561)