สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ฯ

หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สตง. เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน หลักความรับผิดทางละเมิดและการชดใช้เงินคืนคลัง