สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ฯ

หลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 หลักเกณฑ์ใหม่
ในการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบโครงการ กรอบอัตราการตั้งจ่าย (ปรับปรุงใหม่)
หลักการจำแนกหมวดประเภทรายจ่าย หลักการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนกับงบประมาณ วิธีประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายโครงการในแผนพัฒนา 4 ปี การกำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมแนวปฏิบัติใหม่ตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ฉบับที่ 3