สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯ

หลักสูตร การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของสภาท้องถิ่น
เทคนิคในการกลั่นกรองร่างงบประมาณ หลักเกณฑ์ใหม่ในการเขียนคำชี้แจงประกอบโครงการ
การตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาของร่าง หลักการใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง
ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง