สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ฯ

หลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 อปท.จักต้องเตรียมการตอนนี้อย่างไร แนวทางการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ อปท. จัดเก็บเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีประเมิน/จัดเก็บไม่ถูกต้องไม่เร่งรัดจัดเก็บภาษี
หรือปล่อยปละละเลยให้ขาดอายุความ