สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แนวปฏิบัติใหม่)
การประเมินผลการควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน พร้อมกลยุทธ์แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องภายในองค์กร โดยให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561