สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2

หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2