สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562