สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ

หลักสูตร หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายใต้ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2560