สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ

หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกระทำทางปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน