สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562

หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562