สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับแนวทางพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุฯ

หลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับแนวทางพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุและ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (LTC)
อย่างมีประสิทธิภาพ