สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ

หลักสูตร ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงิน
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ