สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร การพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่ฯ

หลักสูตร การพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่ การประกาศใช้หลักสูตรปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างระบบประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 การออกแบบการจัดประสบการณ์ให้ครบ 52 สัปดาห์ การวัดผลและ
การประเมินผลที่เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทักษะการตั้งคำถามสำหรับเด็กปฐมวัย