สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

หลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการฝึกอบรม
การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการ