สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร 10 แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนง.ส่วนท้องถิ่นฯ

หลักสูตร 10 แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 4 กรณีที่บุคคลอาจไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 11 ประเภทการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น และ 6 ประเภทการลาของพนักงานจ้าง