สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.ฯ

หลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รายละเอียดขั้นตอนวิธีการจัดทำ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานประจำปี และการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562