สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบแก้ไขฯ

หลักสูตร การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบแก้ไขถึง (ฉบับที่ 4)
(ฉบับใหม่) และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมศักยภาพชุมชนภายใต้
การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบแก้ไขถึง (ฉบับที่ 4)
(ฉบับใหม่) การจัดงานและแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น