สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายและการงบประมาณกับการป้องกันฯ

หลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายและการงบประมาณกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้
การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยด้านโรคติดต่อ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561