สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร วิธีปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินของข้าราชการหรือพนักงานฯ

หลักสูตร วิธีปฏิบัติการจัดทำแบบประเมิน (การปรับปรุงตำแหน่ง และการเลื่อนระดับ)
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป