สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

การพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้หลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคประเทศไทย 4.0