สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ

กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้หลักการจำแนก
หมวดประเภทรายจ่าย การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงฯ