สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค วิธีการ การสื่อสารฯ

การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค วิธีการ การสื่อสารและประสบการณ์
ยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560