สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนฯ

แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติ
สู่การจัดการศึกษาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ