สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร สัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4

หลักสูตร สัมฤทธิบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4