สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสู่ อปท. 4.0

หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสู่ อปท. 4.0