สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ชื่อ วันเผยแพร่
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการจัดซื้อจัดจ้างฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากระบบ E-plan 29 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561,2562 ฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การบริหารงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นและแนวทางการเบิกจ่ายฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การใช้จ่ายเงินกับการจ้างเหมาบริการ การจัดงานและการแข่งขันฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การปิดบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร แผนการป้องกันและพัฒนาศักยภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัย 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการบังคับใช้กฎหมายฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การสั่งใช้บุคลากรภายนอกปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การจัดทำ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในรูปแบบจัดทั้งองค์กร 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำร่างขอบเขตฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 29 มิถุนายน 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร การเพิ่มทักษะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร เทคนิคขั้นเทพที่ต้องทำ ก่อนถูกร้องเรียน ในการประเมินผลฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ 29 มิถุนายน 2561
หลักสูตร การสร้างสื่อ Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด์ 4.0 19 มิถุนายน 2561
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 19 มิถุนายน 2561
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ 19 มิถุนายน 2561
หลักสูตร การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯ 19 มิถุนายน 2561
หลักสูตร วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นและการสอบสวนทางวินัย 19 มิถุนายน 2561
หลักสูตร การใช้ภาษาราชการผิดอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนกับงานธุรการฯ 19 มิถุนายน 2561