สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ชื่อ วันเผยแพร่
หลักสูตร เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร วิเคราะห์ เจาะลึกร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและกฎหมายจัดตั้งฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร เจาะลึกกับกระบวนการ ขั้นตอน การบริหารพัสดุและวิธีการซื้อจ้างฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการปฏิบัติหน้าที่ของคกก.ตรวจรับพัสดุฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร การกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์ฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร วิธีปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งขยายระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการประชุมฯ งานด้านพัสดุฯ 18 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 24 มกราคม 2562
หลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 24 มกราคม 2562
หลักสูตร 10 แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนง.ส่วนท้องถิ่นฯ 24 มกราคม 2562
หลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 24 มกราคม 2562
หลักสูตร การพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่ฯ 24 มกราคม 2562
หลักสูตร จุดประกายเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น 24 มกราคม 2562
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ 24 มกราคม 2562
หลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล 14 มกราคม 2562
โครงการกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเตรียมสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร การบริหารงบประมาณ บริบท : การงบประมาณ การรับเงินฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้บทบาทหน้าที่ของจนท.ฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างพรบ.ฉบับใหม่ฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร แนวทางการปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร เทคนิคการร่างหนังสือราชการแต่ละประเภท การร่างบันทึกเสนอฯ 14 มกราคม 2562
โครงการพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการสันทนาการฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร ปฏิรูปประเทศด้วยทุนท้องถิ่น ทรัพย์สินแผ่นดินที่มีอยู่ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร จุดประกายความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น 14 มกราคม 2562
หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 14 มกราคม 2562
หลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร แนวทางและขั้นตอนวิธีการการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร พัฒนาความรู้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการบังคับภาษีฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร การกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์ฯ 14 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 14 มกราคม 2562
หลักสูตร การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลายฯ 14 มกราคม 2562
หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562 18 ธันวาคม 2561
หลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับแนวทางพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 18 ธันวาคม 2561
หลักสูตร ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 18 ธันวาคม 2561
หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ 18 ธันวาคม 2561
หลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 7 18 ธันวาคม 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลฯ 18 ธันวาคม 2561
หลักสูตร แนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนฯ 18 ธันวาคม 2561