สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ชื่อ วันเผยแพร่
หลักสูตร หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 11 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ 09 พฤศจิกายน 2561
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร รู้ทันกฎหมาย(ใหม่) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบุคลากรอปท.ฯ 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพฯ 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร ข้อมูลราคากลาง การคำนวณราคากลาง แนวทางปฏิบัติฯ 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เรียนลัด กฎหมาย ป.ป.ช.(ใหม่) การยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ 09 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การจัดทำและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 09 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ YLP ปี 2562 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง คุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และสวัสดิการต่างๆ ฯ 09 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร ระเบียบเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2561ฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมสภาท้องถิ่น ทิศทางหลักเกณฑ์ฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร โครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร งานธุรการยุคใหม่ของ อปท. กับการร่างหนังสือราชการฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร ตัวแบบเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ wowฯ 22 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา การบริหารสัญญา การควบคุมงานฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร แนวทางการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.ฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่างกฎหมายบุคคลฯ 22 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ม.ธรรมศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 61 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร วิธีการจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานก่อสร้างฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร วิธีปฏิบัติใหม่ตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร ทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างกฎหมายฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร เจาะลึกกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การจัดทำแผนและการยกเว้นที่ไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้เงินสะสมฯ 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 4 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 58 22 ตุลาคม 2561
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 25 กันยายน 2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2561 25 กันยายน 2561
หลักสูตร การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของอปท.ฯ 25 กันยายน 2561
หลักสูตร สมาธิบำบัด แบบ SKT 25 กันยายน 2561
หลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียนหนังสือฯ 25 กันยายน 2561
หลักสูตร บริหารท้องถิ่นรอบด้าน พื้นฐานการปฏิรูปประเทศ 25 กันยายน 2561
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนฯ 29 สิงหาคม 2561
หลักสูตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการจัดซื้อจัดจ้างฯ 29 สิงหาคม 2561