สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในรูปแบบจัดทั้งองค์กร

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในรูปแบบจัดทั้งองค์กร (In-house training)
จำนวน 2 หลักสูตร