โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกง

วัตถุประสงค์

 

ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1.ผลลัพธ์
     ประชาชนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ได้รับการช่วยเหลือด้านอาหาร

 - ความพึงพอใจของสมาชิกที่ขึ้นทะเบียน
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (วัดในพื้นที่ ที่
เข้าร่วมโครงการ) ที่มารับบริการอิ่มท้อง 
อุ่นใจ ใกล้บ้าน กับ ร้านข้าวแกงน้ำใจคน
ในชุมชน

    ร้อยละ 80    
2.ผลผลิต
     ประชาชนให้ความสนใจ ที่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อขึ้นทะเบียนคนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน ที่มาใช้บริการต่อวัน
ที่มารับบริการ อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้บ้าน
กับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน
 
 - จำนวนประชาชนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ที่มาใช้บริการต่อวัน (วัดเฉพาะสมาชิก
ที่อยู่ในทะเบียนฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
อิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้บ้าน กับ ร้านข้าวแกง
น้ำใจคนในชุมชน)

    ร้อยละ 80    

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืือง จังหวัดขอนแก่น 40000