โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกง

คณะทำงาน

 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

   1. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล 

       ผู้รับผิดชอบ : นายธณาวุธ       ก้อนใจจิตร        ตำแหน่งในโครงการ : หัวหน้าโครงการ

       ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศักดิ์       สมจิตต์              ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยโครงการ

       ผู้รับผิดชอบ : นางวทัญญุตา    ธวัชโชติ            ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยโครงการ

       ผู้รับผิดชอบ : นางนุชนภา       ขันธ์เครือ           ตำแหน่งในโครงการ : เลขานุการโครงการ

       ผู้รับผิดชอบ : นางกานต์พิชชา  มะนิยม             ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ

 

   หน่วยงานสนับสนุน

   1. กองสวัสดิการสังคม

       ผู้รับผิดชอบ : นางวทัญญุตา    ธวัชโชติ    ตำแหน่งในโครงการ : ร่วมประสานงานชุมชน

   2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

       ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเบ็ญจวรรณ์  ศิริปุ    ตำแหน่งในโครงการ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

   3. งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล

       ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุกัญญา  มุกดาศรี    ตำแหน่งในโครงการ : ดูแลการเบิกจ่ายเงินในโครงการ

  

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืือง จังหวัดขอนแก่น 40000