คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ตรวจอุปกรณ์เขต 3 วันที่ 30 มี.ค. 59

    ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล

โดย     1.นางกานต์พิชชา มะนิยม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

          2. นางสาวพัทยา สอนประเทศ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และ

          3. นายทรงเกียรติ บุญศรี

    ได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ (เขต 3) เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ให้พร้อมในการใช้งาน พร้อมทั้งสอบถามสภาวะด้านสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือด้านอื่นๆต่อไป จำนวน 2 ราย