คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ตรวจอุปกรณ์เขต 1 วันที่ 26 พ.ค. 59

    ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล

โดย     1.นางสาวช่อผกา เครือทองสี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

          2. นางสาวพัทยา สอนประเทศ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และ

          3. นายเกศดา เพิ่มพูนผล

    ได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ (เขต 1) เพื่ือตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ให้พร้อมในการใช้งาน พร้อมทั้ง สอบถามสภาวะด้านสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือด้านอื่นๆต่อไป จำนวน 5 ราย