คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ชื่อ
บ้านหลังที่ 1 (ส.ต.อ.สุทัศน์ สินเปี่ยมเจริญ)ถอดอุปกรณ์
บ้านหลังที่ 2 (นายยุทธนา บุตรสุริยะ)ถอดอุปกรณ์
บ้านหลังที่ 3 (นางสาวสุภาพร ศรีบุญโฮม) ถอดอุปกรณ์
บ้านหลังที่ 4 (นางไหม บุญสิทธิ์)ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 5 (นายฉลอง เอี่ยมรุ้ง) ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 6 (นายตุ่น จันทะนัน)
บ้านหลังที่ 7 (นายคำมุข ด้วงบุดสี) ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 8 (นายประพันธ์ อัญญะโพธิ์) ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 9 (นางละม้าย ฮ่มซ้าย) ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 10 (นายสำเนียง พิมเหลา(ถึงแก่กรรม)
บ้านหลังที่ 11 (นายสุนทร แคนคันลำ)
บ้านหลังที่ 12 (นายณรงค์ เคารพไมตรี)
บ้านหลังที่ 13 (นางสุภาพร พรประพันธ์)
บ้านหลังที่ 14 (นายสุริยา หมอกชัย)ถอดอุปกรณ์
บ้านหลังที่ 15 (นายสมัย อาษนา)(ถึงแก่กรรม)
บ้านหลังที่ 16 (นางเข็มมา จองพรรษา)(ถึงแก่กรรม)
บ้านหลังที่ 17 (นายศักดิ์ชัย พินิจดี)
บ้านหลังที่ 18 (นายณรงค์ เคารพไมตรี)
บ้านหลังที่ 19 (นางสุดา ถากัณหา)ถอดอุปกรณ์
บ้านหลังที่ 20 (นายวิพัฒน์ กมลศรีจักร)ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 21 (นางทองอินทร์ แก่นสุข)
บ้านหลังที่ 22 (นางสมบูรณ์ เหล่ามี) ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 23 (นายไพฑูรย์ เดชกุมาร) ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 24 (นางจ๋อย เหลาลา)ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 25 (นางอาภรณ์ นันทเพชร) ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 26 (นายบุญรอด สาทมะเริง)
บ้านหลังที่ 27 (นายยาว แคนคันลำ) ถึงแก่กรรม
บ้านหลังที่ 28 (นางช่วย ราชอาษา)ถอดอุปกรณ์
บ้านหลังที่ 29 (นางน้อย บัวอาจ)(ถึงแก่กรรม)
บ้านหลังที่ 30 (นางทองพูน เรืองประทุม)