คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บ้านหลังที่ 75 (นายโกสินทร์ วงศ์ษาพาล)

ประวัติคนพิการ/ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกฯ
ภายใต้โครงการ“ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุฯ ”
บ้านหลังที่ 75

 

ชื่อ : นายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล    อายุ :  34  ปี ชุมชน : หน้าโรงพยาบาลศูนย์ฯ

ที่อยู่ : 183/8   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ :  097-3032327

สภาพความพิการ : นายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว และป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตนเอง แขนขา อ่อนแรง  เดินไม่ได้ เคลื่อนไวตนเองลำบาก        

ความต้องการความช่วยเหลือ : นายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล มีความยากลำบากในการปิด เปิดไฟ  ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน 

สภาพความเป็นอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการ : นายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล  อาศัยอยู่กับพ่อ อาชีพรับจ้างทั่วไป  แม่มีอาชีพขายของ (ขายลูกชิ้น) และหลานสาว ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา บ้านที่อาศัยเป็นบ้าน เช่าซึ่งเป็นของคนในชุมชนที่รู้จักกัน  รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของสมาชิกในครอบครัว  นายโกสินทร์ วงศ์ษาพาล  จึงแจ้งความประสงค์ในการติดตั้งอุปกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการ : ในการดำเนินการลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการในชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ 75  โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 1 ชุด  ได้แก่  เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ  จำนวน 1 ชุด (บริเวณห้องนอน) และชุดเตือนภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด  ให้แก่ นายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล   เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว และป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตนเอง แขนขา อ่อนแรง  เดินไม่ได้ เคลื่อนไวตนเองลำบากมีความยากลำบากในการเปิด-ปิดไฟฟ้า

สภาพความเป็นอยู่/ความยากลำบาก : ความเป็นอยู่ของนายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล   อาศัยอยู่ในบ้านเช่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพผุพัง  อาศัยอยู่กับแม่ ซึ่งมีอาชีพขายลูกชิ้น (เข็นรถขาย)  ขายบ้างไม่ขายบ้าง เพราะสภาพร่างกายไม่แข็งแรง  และต้องมาดูแลนายโกสิทธิ์  ประกอบกับแม่เองก็เป็นโรคภูมิแพ้ตนเองเช่นกัน พ่อมีอาชีพรับจ้าง  ขนผักในตลาด  พี่สาวเลิกกับสามี มีลูก 3 คนและทำงานที่เซเว่น  รายได้ไม่แน่นอน  แม่ต้องขอเช่าบ้าน 2 ห้องเพื่อจะได้ดูแลลูกชายได้ โดย แยกให้นายโกสินทร์  อยู่อีกห้องหนึ่ง แต่แม่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิด   สภาวะครอบครัวยากลำบาก      

ในการติดตั้งฯ ครั้งนี้ มีช่างชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินงาน จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายองอาจ  ทองกิ่ง  และนายวิทยา  ม่วงคะลา ในการดำเนินการดังกล่าว  ได้สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ และผู้สูงอายุฯที่ได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์ฯ  ซึ่งผลการสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้พิการที่ได้รับการติดตั้ง

1.อุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้ง : ไฟฟ้าให้แสงสว่างจำนวน 1 หลอด (เป็นการต่อเชื่อมสัญญาณการใช้งาน  ในชุดรีโมทคอนโทรล) และสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ภายในห้องนอนของนายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล     

2.สภาพความยากลำบากก่อนการติดตั้งฯ :  มีความยากลำบากในการเปิด-ปิดไฟฟ้า  เนื่องจากเดินไม่ได้  นอนติดตียง การเคลื่อนไหวร่างกาย ต้องให้คนพยุงหรืออุ้ม บางครั้งหลานสาวจะใช้วิธีให้นั่งบนผ้า หรือที่นอน แล้วลากไป  

3.ความรู้สึกที่ได้รับการแต่งตั้ง : สอบถามนายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล  ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ  พบว่า : ในด้านของความรู้สึก: รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มที่เทศบาลนครขอนแก่น ยังเห็นความสำคัญของคนพิการ โดยการลงพื้นที่มาติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ฯ ทำให้มีความสะดวกสบายในการ ใช้ชีวิต   เกิดความรู้สึกภูมิใจที่ตนเองไม่เป็นภาระให้แม่ และญาติมากนัก  ทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น และฝากขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนทีมช่างชุมชนที่เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ให้ในครั้งนี้ 

4.ด้านความพึงพอใจในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ฯ : นายโกสินทร์  วงศ์ษาพาล  กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจมากที่สุดที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ฯ เพราะมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ไม่เป็นภาระของแม่ และหลานๆในการดูแล เพราะสามารถปิด-เปิดไฟได้ด้วยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น   

  • กลุ่มผู้ติดตั้งอุปกรณ์ฯ : ได้สอบถามช่างชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินการ มีประเด็นที่น่าสนใจ  ดังนี้

1.ความคิดเห็นต่อโครงการฯ : มีความคิดเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี  มีประโยชน์กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเมืองขอนแก่น  ทำให้เกิดสังคมเอื้ออาทรมากขึ้น  ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุฯให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในส่วนของช่างชุมชนเอง ก็มีพื้นที่ฝึกทักษะ หลังจากได้รับการอบรมมาแล้ว  ควรดำเนินโครงการฯต่อไป 

2.ด้านความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในการติดตั้งฯ : รู้สึกดีใจ ที่และภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ใช้ทักษะ ความรู้ที่มีช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น     

3.ด้านระดับความพึงพอใจในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ฯ : อยู่ในระดับมากที่สุด

4.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ : อยากให้มีการดำเนินโครงการฯดีอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก แนวโน้มของคนพิการและผู้สูงอายุมีมากขึ้น   แต่อยากให้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครช่างชุมชนเข้าร่วมการอบรม และช่วยกันดำเนินโครงการฯในวงกว้าง และขยายพื้นที่มากขึ้น 

  • กลุ่มประชาชนทั่วไป : ได้สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงจำนวน 3 ราย  ในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1.การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ : ทั้ง 3 ราย ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ แต่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง และอธิบายโครงการฯ ให้ได้รับทราบ   

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ : ทั้ง 3 ราย ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์  ทำให้คนพิการและผู้สูงอายุฯ ในชุมชนมีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต มากขึ้น ลดภาระพี่งพิง และคลายความกังวลใจในเวลาที่ต้องออกไปทำธุระข้างนอกบ้าน หรือออกไปทำงาน เพราะส่วนใหญ่ จะมีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำ การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ จึงทำให้ไม่ต้องกังวลมากนัก  อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพบรรยากาศ :