คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บ้านหลังที่ 76 (นางสวาท สิงห์ทอง)

ประวัติคนพิการ/ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกฯ
ภายใต้โครงการ“ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุฯ ”
บ้านหลังที่ 76

 

ชื่อ : นางสวาท  สิงห์ทอง   อายุ :  71  ปี ชุมชน : หน้าโรงพยาบาลศูนย์ฯ

ที่อยู่ : 23/36  หมู่ที่ 4  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ :  096-3721850  ( อสม.ขวัญใจ  ศรีขันธ์ )

สภาพความพิการ : นางสวาท  สิงห์ทอง  เป็นผู้สูงอายุ  และมีความพิการ แขนขาอ่อนแรง  มีโรคประจำตัวได้แก่ โรครูมาตอยด์  เบาหวาน  ความดัน  และสายตาเลือนรางเนื่องจากต้อกระจก  เดินไม่ได้ เคลื่อนไหวตนเองลำบาก        

ความต้องการความช่วยเหลือ : นางสวาท  สิงห์ทอง  มีความยากลำบากในการปิด เปิดไฟ  ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน

สภาพความเป็นอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการ : นางสวาท  สิงห์ทอง  อาศัยอยู่กับสามี และหลานชายที่พิการตาบอด และทำงานเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ลูกชายไปมีครอบครัวและอยู่กับภรรยา นานๆถึงจะได้มาเยี่ยมพ่อ แม่ สองตา ยาย มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,400 บาท 

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการ : ในการดำเนินการลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการในชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ 76  โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 1 ชุด  ได้แก่  เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ  จำนวน 1 ชุด (บริเวณห้องนอน) และชุดเตือนภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด  ให้แก่ นางสวาท  สิงห์ทอง    ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหว   แขนขาอ่อนแรง   มีโรคประจำตัวได้แก่ โรครูมาตอยด์  เบาหวาน  ความดัน  และสายตาเลือนรางเนื่องจากต้อกระจก  เดินไม่ได้ เคลื่อนไวตนเองลำบาก     มีความยากลำบากในการเปิด-ปิดไฟฟ้า

สภาพความเป็นอยู่/ความยากลำบาก : ความเป็นอยู่ของนางสวาท  สิงห์ทอง    อาศัยอยู่กับสามี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุเช่นกัน และหลานชายซึ่งพิการตาบอด แต่สามารถทำงานได้ และเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  ส่วนลูกชายแยกบ้านออกไป นานๆจะได้กลับมาเยี่ยม      

ในการติดตั้งฯ ครั้งนี้ มีช่างชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินงาน จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายองอาจ  ทองกิ่ง และนายวิทยา  ม่วงคะลา ในการดำเนินการดังกล่าว  ได้สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ และผู้สูงอายุฯที่ได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์ฯ  ซึ่งผลการสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้พิการที่ได้รับการติดตั้ง

1.อุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้ง : ไฟฟ้าให้แสงสว่างจำนวน 1 หลอด (เป็นการต่อเชื่อมสัญญาณการใช้งาน  ในชุดรีโมทคอนโทรล) และสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ภายในห้องนอนของนางสวาท  สิงห์ทอง     

2.สภาพความยากลำบากก่อนการติดตั้งฯ : นางสวาท  สิงห์ทอง  เป็นผู้สูงอายุ  และมีความพิการ แขนขาอ่อนแรง  มีโรคประจำตัวได้แก่ โรครูมาตอยด์  เบาหวาน  ความดัน  และสายตาเลือนรางเนื่องจากเป็นต้อกระจก  เดินไม่ได้ เคลื่อนไวตนเองลำบากมีความยากลำบากในการปิด เปิดไฟ  ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน

3.ความรู้สึกที่ได้รับการแต่งตั้ง : สอบถามนางสวาท  สิงห์ทอง ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ พบว่า : ในด้านของความรู้สึก: รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เทศบาลนครขอนแก่น ลงมาติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ฯ ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ตลอดจนลดภาระของสามีในการดูแล ในการนี้ นางสวาท  สิงห์ทอง    ได้ฝากขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนทีมช่างชุมชน  ที่เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ให้ในครั้งนี้ 

4.ด้านความพึงพอใจในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ฯ : นางสวาท  สิงห์ทอง กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจมากที่สุดที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ฯ เพราะมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ไม่เป็นภาระของผู้ดูแล และสามารถปิด-เปิดไฟได้ด้วยตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น     

  • กลุ่มผู้ติดตั้งอุปกรณ์ฯ : ได้สอบถามช่างชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินการ มีประเด็นที่น่าสนใจ  ดังนี้

1.ความคิดเห็นต่อโครงการฯ : มีความคิดเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี  มีประโยชน์กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเมืองขอนแก่น  ทำให้เกิดสังคมเอื้ออาทรมากขึ้น  ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุฯให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในส่วนของช่างชุมชนเอง ก็มีพื้นที่ฝึกทักษะ หลังจากได้รับการอบรมมาแล้ว  ควรดำเนินโครงการฯต่อไป 

2.ด้านความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในการติดตั้งฯ : รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมเมืองขอนแก่น         

3.ด้านระดับความพึงพอใจในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ฯ : อยู่ในระดับมากที่สุด

4.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ : อยากให้มีการดำเนินโครงการฯดีอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก แนวโน้มของคนพิการและผู้สูงอายุมีมากขึ้น   แต่อยากให้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครช่างชุมชนเข้าร่วมการอบรม และช่วยกันดำเนินโครงการฯในวงกว้าง และขยายพื้นที่มากขึ้น 

  • กลุ่มประชาชนทั่วไป : ได้สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงจำนวน 2 ราย  ในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1.การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ : ทั้ง 2 ราย ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ แต่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง และอธิบายโครงการฯ ให้ได้รับทราบ   

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ : ทั้ง 2 ราย ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์  ทำให้คนพิการและผู้สูงอายุฯ ในชุมชนมีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต มากขึ้น เพราะนางสวาท  สิงห์ทอง  อยู่กับสามีซึ่งก็เป็นผู้สูงอายุ เช่นกัน อยู่กัน สองตา ยาย บางครั้งสามีก็อยากออกไปทำธุระข้างนอกบ้านบ้าง  การติดตั้งอุปกรณ์ฯจึงช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย และคลายความกังวลในการดูแล  อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพบรรยากาศ :