คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บ้านหลังที่ 77 (นางเพ็ญศรี ตรวจมรรคา)

ประวัติคนพิการ/ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกฯ
ภายใต้โครงการ“ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุฯ ”
บ้านหลังที่ 77

 

ชื่อ : นางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา    อายุ :  58  ปี ชุมชน : โนนทัน 3

ที่อยู่ : เลขที่ 1  หมู่ที่ 1  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ :  088-0239989 ( ลูกชาย )

สภาพความพิการ : นางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา  เป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย เคลื่อนไหวตัวเองยากลำบาก    

ความต้องการความช่วยเหลือ : นางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา  มีความยากลำบากในการปิด เปิดไฟ  ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน 

สภาพความเป็นอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการ : นางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา  อาศัยอยู่กับลูกชาย ซึ่งต้องลาออกจากงานมาทำงานที่บ้าน โดยรับจ้างเพ็นท์ผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ และมีหลานชาย  รายได้ไม่แน่นอน ไม่เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัว  ในบางครั้งที่ลูกชายต้องไปส่งงาน หรือรับงานข้างนอก นางเพ็ญศรี ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง จึงมีความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการ : ในการดำเนินการลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการในชุมชนโนนทัน 3  ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ 77  โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 1 ชุด  ได้แก่  เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ  จำนวน 1 ชุด (บริเวณห้องนอน) และชุดเตือนภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด  ให้แก่ นางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา    ซึ่งเป็นเป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย เดินไม่ได้ เคลื่อนไหวตนเองลำบาก     มีความยากลำบากในการเปิด-ปิดไฟฟ้า

สภาพความเป็นอยู่/ความยากลำบาก : ความเป็นอยู่ของนางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา  อาศัยอยู่กับลูกชาย  ซึ่งต้องลาออกจากงานมาทำงานที่บ้าน โดยเป็นงานอิสระ  รับจ้างเพ็นท์ผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ หย่าร้างกับภรรยา และมีลูกชาย 1 คน ซึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายได้ไม่แน่นอน  บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า  เดือนละ 2,000 บาท รายได้น้อยไม่เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัว  ในบางครั้งที่ลูกชายต้องไปส่งงาน หรือรับงานข้างนอก นางเพ็ญศรี ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง จึงมีความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ    

ในการติดตั้งฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำทีมโดย อาจารย์เอกพล ขันสาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยนักศึกษา ได้แก่ 1. นายคณาวุฒิ บุญทอง 2. นายเกรียงกิตติ ศรีพินิจ และ 3.นายเกียรติศักดิ์ แผ่วภูบาล  และมีช่างชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินงาน ได้แก่ นายวิทยา  ม่วงคะลา ในการดำเนินการดังกล่าว  ได้สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ และผู้สูงอายุฯ ที่ได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์ฯ  ซึ่งผลการสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้พิการที่ได้รับการติดตั้ง

1.อุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้ง : ไฟฟ้าให้แสงสว่างจำนวน 1 หลอด (เป็นการต่อเชื่อมสัญญาณการใช้งาน  ในชุดรีโมทคอนโทรล) และสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด ภายในห้องนอนของนางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา      

2.สภาพความยากลำบากก่อนการติดตั้งฯ : ความเป็นอยู่ของนางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา อาศัยอยู่กับลูกชาย ซึ่งต้องลาออกจากงานมาทำงานที่บ้าน โดยเป็นงานอิสระ  รับจ้างเพ็นท์ผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ หย่าร้างกับภรรยา และมีลูกชาย 1 คน ซึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายได้ไม่แน่นอน  บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่าเดือนละ 2,000 บาท รายได้น้อยไม่เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัว  ในบางครั้งที่ลูกชายต้องไปส่งงาน หรือรับงานข้างนอก นางเพ็ญศรี ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง จึงมีความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีฯต้องการติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน  

3.ความรู้สึกที่ได้รับการแต่งตั้ง : สอบถามนางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา  ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ  พบว่า :  ในด้านของความรู้สึก: รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เทศบาลนครขอนแก่น ลงมาติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ฯ ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจที่ไม่เป็นภาระของลูกชายมากนัก ลูกชายจะได้มีความมั่นใจในการออกรับงาน และการส่งงานให้ทันเวลา ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพียงพอสำหรับสมาชิกในครอบครัว   

4.ด้านความพึงพอใจในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ฯ : นางเพ็ญศรี  ตรวจมรรคา  กล่าวทั้งน้ำตา และเล่าให้ทีมงานที่ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ว่า รู้สึกพึงพอใจมากที่สุดที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ฯ และได้ฝากขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ และทีมช่างชุมชน  ที่เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ให้ในครั้งนี้     

  • กลุ่มผู้ติดตั้งอุปกรณ์ฯ : ได้สอบถามช่างชุมชนที่เข้าร่วมดำเนินการ มีประเด็นที่น่าสนใจ  ดังนี้

1.ความคิดเห็นต่อโครงการฯ : มีความคิดเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี  มีประโยชน์กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเมืองขอนแก่น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุฯให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในส่วนของช่างชุมชนเอง ก็มีพื้นที่ฝึกทักษะ หลังจากได้รับการอบรมมาแล้ว  ควรดำเนินโครงการฯต่อไป

2.ด้านความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในการติดตั้งฯ : รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในวังคมเมืองขอนแก่น       

3.ด้านระดับความพึงพอใจในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ฯ : อยู่ในระดับมากที่สุด

4.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ : อยากให้มีการดำเนินโครงการฯดีอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก แนวโน้มของคนพิการและผู้สูงอายุมีมากขึ้น แต่อยากให้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครช่างชุมชนเข้าร่วมการอบรม และช่วยกันดำเนินโครงการฯในวงกว้าง และขยายพื้นที่มากขึ้น 

  • กลุ่มประชาชนทั่วไป : ได้สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงจำนวน 3 ราย  ในประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1.การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ : ทั้ง 3 ราย ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ แต่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง และอธิบายโครงการฯ ให้ได้รับทราบ   

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ : ทั้ง 3 ราย ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ทำให้คนพิการและผู้สูงอายุฯในชุมชนมีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากขึ้น  ครอบครัวนี้ก็มีความเหมาะสม เพราะมีเพียงลูกชายที่เป็นเสาหลัก ต้องทำงานเพื่อให้มีรายได้สำหรับสมาชิกในครอบครัว ทั้งแม่ที่พิการ และลูกชายที่อยู่ในวัยเรียน ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ อยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก การติดตั้งอุปกรณ์ฯจึงช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย และคลายความกังวลในการดูแล    อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพบรรยากาศ :