คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บ้านหลังที่ 3 (นางสาวสุภาพร ศรีบุญโฮม) ถอดอุปกรณ์

ประวัติคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์  เทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายใต้โครงการ “บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ”
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
บ้านหลังที่ 3

 

ชื่อ : นางสาวสุภาพร  ศรีบุญโฮม (มุ้ย)

ที่อยู่ : 76/21  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ : 080-3195426

สถานที่ทำงาน : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

สภาพความพิการ : เป็นโปลิโอตั้งแต่กำเนิด แขน ขา อ่อนแรง ต้องใช้ walker

การให้ความช่วยเหลือ : ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ และชุดเตือนภัยฉุกเฉิน

สภาพความเป็นอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ : อาศัยอยู่บ้านเช่าในชุมชนศรีฐาน กับมารดาและพ่อเลี้ยง เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว

สภาพความเป็นอยู่หลังเข้าร่วมโครงการฯ : ได้รับความสะดวกสบายและชีวิตง่ายขึ้น เพราะมีสวิตซ์ปิด-เปิดอยู่ในเครื่องเดียว  

ความรู้สึก : ดีใจและอยากให้คนพิการคนอื่นได้มีโอกาสเหมือนตนเองบ้าง จะได้รู้สึกเท่าเทียมกับคนอื่นๆ และมีความสุขในการใช้ชีวิต