คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บ้านหลังที่ 17 (นายศักดิ์ชัย พินิจดี)

ประวัติคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์  เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายใต้โครงการ “ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ” 
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
บ้านหลังที่ 17

 

 

ชื่อ : นายศักดิ์ชัย  พินิจดี    อายุ :  46  ปีชุมชน : ศรีฐาน 2 

ที่อยู่ :  151/58  ซอยเวชพงษ์ 1  ถนนมะลิวัลย์    ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ :  087-2131380 ( ประธานชุมชน )

สภาพความพิการ : นายศักดิ์ชัย  พินิจดี  พิการทางการเคลื่อนไหว  เป็นอัมพาต   เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ตกจากบันไดบ้าน เมื่อตอนอายุ 33 ปี

ความต้องการความช่วยเหลือ : การติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ และชุดเตือนภัยฉุกเฉิน 

สภาพความเป็นอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการ : อาศัยอยู่กับแม่  แต่แยกออกมาสร้างกระท่อมอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน        การใช้ชีวิตยากลำบาก เนื่องจากเดินไม่ได้  การติดตั้งอุปกรณ์ฯ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลของแม่ 

ประเด็นสำคัญในการดำเนินการ : ในการดำเนินการลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการฯ  ในครั้งนี้  ได้ดำเนินการในชุมชนศรีฐาน 2   ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ 17 ในการติดตั้ง  โดยในการนี้ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้แก่ นายศักดิ์ชัย  พินิจดี   อายุ  46 ปี  ซึ่งเป็นอัมพาต  เนื่องจากประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากบันไดบ้าน  ตั้งแต่ตอนอายุ 33 ปี   ไม่สามารถเดินได้  จึงแยกออกมาสร้างกระท่อมอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกับครอบครัวใหญ่    

ในการดูแล  เนื่องจากนายศักดิ์ชัย  พินิจดี  เป็นผู้พิการที่ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรง  สุขภาพทางใจเข้มแข็งมีพลังใจที่ดี  ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง  ไม่เป็นภาระให้ครอบครัว  เพียงแต่ในการใช้ชีวิตประจำวัน  มีความยุ่งยากในการปิด เปิด ไฟฟ้าให้แสงสว่าง  ดังนั้นจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯให้  ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุ และชุดเตือนภัยฉุกเฉิน

การดำเนินการในครั้งนี้  มีประธานชุมชน ( นายคำผ่าน  ทิพย์นาง ) และคณะ อสม.ชุมชนศรีฐาน 2 ให้การต้อนรับ  และอำนวยความสะดวก  นอกจากนั้นมีตัวแทนคณะผู้บริหารฯ (ว่าที่ ร.ต.บัญชา  สิงห์คำป้อง  ) สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4    ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมทั้งทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอิสาน  ที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 2 และ 3   จำนวน  10  คน  และตัวแทนช่างชุมชนชุมชน ( อาสาชุมชน ) จำนวน  2  คนในการติดตั้งฯ ครั้งนี้   ได้ดำเนินการสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน  ซึ่งได้แก่  กลุ่มผู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ฯ  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ และตัวผู้พิการที่ได้รับการติดตั้ง  ซึ่งผลการสอบถาม  มีรายละเอียด  ดังนี้

  • ผู้พิการที่ได้รับการติดตั้ง : จากการพูดคุยสอบถามนายศักดิ์ชัย  พินิจดี  คนพิการที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ในด้านของ ความรู้สึกที่ได้รับการติดตั้ง  รู้สึกดีใจที่เทศบาลฯและทีมงาน  ให้ความสำคัญและมาติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการฯ ให้  ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น     

   ด้านความพึงพอใจในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ฯ นายศักดิ์ชัย  พินิจดี    กล่าวว่ารู้สึกพึงพอใจในระดับ  5  ( พอใจมากที่สุด )   ก่อนที่จะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกฯ มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต  ลำบากในการปิด -  เปิดไฟฟ้า  ซึ่งบริเวณทางเดินจะมืดมาก แสงสว่างไม่เพียงพอ  ต้องรอให้แม่หรือคนในบ้านมาเปิดไฟให้   หลังจากได้ทดลองใช้อุปกรณ์ฯแล้ว  รู้สึกพึงพอใจมาก  ดีใจ และปลื้มใจที่ทางเทศบาลฯให้ความสำคัญ  และเปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสในชุมชน  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  • กลุ่มผู้ติดตั้งอุปกรณ์ฯ : ได้สอบถามทั้งช่างชุมชน ที่เข้าร่วมการดำเนินการ  และกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินการ  จำนวน  5  คน  จากการสอบถาม  กลุ่มนักศึกษาที่ร่วมดำเนินการ  เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการฯ  ส่วนใหญ่  ตอบว่า  เป็นโครงการที่ดีเกี่ยวกับคนพิการและผู้สูงอายุ  ให้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น  ด้านความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในการติดตั้งฯ  ส่วนใหญ่  ตอบว่า  มีความรู้สึกภาคภูมิใจ  ยินดี และดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ดี  ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน  ที่ได้รับความยากลำบากในการใช้ชีวิต  ภูมิใจที่สิ่งที่ได้เรียนมามีประโยชน์กับสังคม  และถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ทำงานในพื้นที่จริง      
  • กลุ่มประชาชนทั่วไป :  ได้สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง   และกลุ่ม อสม.ในชุมชน  เกี่ยวกับ การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ  พบว่า  ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  แต่ยังไม่ทราบว่า การติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการฯ เป็นกิจกรรมในโครงการฯ   แต่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง และอธิบายให้ทราบเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ฯ ให้ได้รับทราบ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ : เดิมที่ไม่ทราบแต่จากการได้เห็นการทำงาน การติดตั้ง และการทดสอบการใช้งาน  ตลอดจนคำชี้แจงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่และทีมงาน  ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน   เป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับความสะดวกสบาย  เข้าถึงบริการของภาครัฐ   เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน   นอกจากนั้น  ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนพิการฯในชุมชน  กับหน่วยงานภายนอกชุมชน ( เทศบาลฯ ) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ อีกด้วย  และได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร และทีมงานที่เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ฯ อยากให้โครงการนี้ทำอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพบรรยากาศ :